Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 1 Geografie Opsommings
Volgens die Platinum reeks
– Mense en plekke
– Landmerke en verduidelik die pad
– Mense en hulle behoeftes

Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 1 Geskiedenis Opsommings
– Plaaslike geskiedenis

Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 1 Lewensvaardighede
Volgens die Platinum reeks
– Persoonlike sterkpunte
– Respek vir eie en ander sie liggame
– Die hantering van konflik
– Liggaamlike opvoeding

Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 1 NW & Teg Opsommings
Volgens die Platinum Reeks
– Lewende en nie-lewende dinge
-Strukture van plante en diere
– Wat plante nodig het om te groei
– Habitatte van diere
Strukture vir diereskuilings