Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 4 Geografie Opsomming
Volgens die Platinum Reeks
– Watergebruike
– Water as ‘n hulpbron
– Hoe mense water verkry (toegang)
– Besoedeling en afvalbestuur

Klik op te vergroot

Graad 4 Kwartaal 4 Geskiedenis Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Die oudste vorms van menslike kommunikasie
– Verandering in die moderne vorms van kommunikasie

Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 4 Lewensvaardighede Opsomming
Volgens die Platinum reeks
– Verkeersreëls relevant vir padgebruikers
– Persoonlike en huishoudelike higiëne
– Dieëtgewoontes van kinders
– Gesonde omgewing en persoonlike gesondheid
– MIV- en vigs-opvoeding

Klik om te vergroot

Graad 4 Kwartaal 4 NW & Teg Opsommings
Volgens die Platinum reeks
– Die Aarde
– Die Son
– Die Maan
– Fases van die Maan
– Vuurpyle
– Van die belangrikse ruimtevaarders